ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ INVENT:

Ατομικά στοιχεία:

Email:

Ηλεκτρονική διεύθυνση (Website):

Ερευνητική ομάδα (στην οποία πιθανό να ανήκεις)

Επιπλέον στοιχεία που θεωρείς χρήσιμα στη διαμόρφωση του προφίλ σου αναφορικά με το πρόγραμμα

Βιογραφικό/ά των συμμετεχόντων στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, με αναφορά στην εκπαίδευση τους, την εμπειρία τους και τις δεξιότητες τους

Τίτλος πρότασης*

Συνοπτική περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου στα ελληνικά (έως 3000 χαρακτήρες)*

Συνοπτική περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου στα αγγλικά (έως 3000 χαρακτήρες)*

Αναφορά στο στάδιο ανάπτυξης/ωριμότητας*

Βασικά στοιχεία καινοτομίας*

Σύντομη περιγραφή της βασικής ανάγκης που ικανοποιεί η ιδέα και το επιχειρηματικό σχέδιο*

Τεχνικά στοιχεία πρότασης -Συνοπτική παρουσίαση λειτουργίας και χαρακτηριστικών*

Συνοπτική περιγραφή απαιτούμενων υποδομών και εφικτού της υλοποίησης*

Παρουσίαση κοινού-στόχου*

Οφέλη και σύντομη τεκμηρίωση βιωσιμότητας πρότασης*

Αν υπάρχουν ήδη στην αγορά παρόμοιες ιδέες και σε τι διαφέρουν από την προτεινόμενη*